1. Alapfogalmak

A www.civilimpact.hu címen elérhető honlapot a Civil Impact Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:1094 Budapest, Márton u. 35/c.; adószám: 25319659-2-43, képviseli: Kiss Gyöngyvér Melinda; a továbbiakban „Civil Impact”) tartja fenn.

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

2. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a www.civilimpact.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.civilimpact.hu honlapon található hivatkozás vezet.

A jelen Feltételek módosításának jogát Civil Impact fenntartja.

Felhasználó a honlap használatával automatikusan elfogadja jelen Feltételeket.

5. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Civil Impact nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely Civil Impact érdekeit sérti.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, Civil Impact a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

6. Szellemi alkotások védelme

A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás és tartalom jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja a Civil Impact. A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban – elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben – foglaltak szerint használhatók fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a Civil Impact honlapjára való utalással.

A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban Civil Impact fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.

7. A szolgáltatás folyamatossága

A Civil Impact vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Civil Impact nem szavatolja az elérés szünetmentességét. A Civil Impact a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

A Civil Impact a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

8. Kifogás, panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Civil Impacthez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.A Civil Impact a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.